INTAX, spol. s r. o.
Zoubkova 2154/3
150 00 Praha 5

telefon: +420 222 823 111
e-mail: intax@intax.cz  Politika kvality a bezpečnosti firmy INTAX

 

1. POLITIKA KVALITY

Trvalým cílem společnosti INTAX je poskytovat kvalitní služby v oblasti informačních systémů, vyvíjet aplikační programové vybavení podle potřeb zákazníků a na dodané řešení poskytovat kvalitní servis.

Vedení společnosti INTAX se zavázalo prosazovat následující politiku kvality: Vedení společnosti očekává od svých zaměstnanců a spolupracovníků profesionalitu, loajalitu, dodržování Všeobecných podmínek výkonu zaměstnání ve společnosti INTAX a ztotožnění se s politikou kvality a s přijatými cíli kvality.

2. POLITIKA INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

Politika informační bezpečnosti slouží jako rámec pro směřování společnosti na poli ochrany bezpečnosti informací. Vedení společnosti INTAX si je vědomo důležitosti informací při podnikání, v pracovním i v soukromém životě, a proto podporuje budování a neustálé rozvíjení systému řízení bezpečnosti informací, aby tím společnost chránila svá informační aktiva a aby svým zákazníkům i partnerům poskytla odpovídající míru jistoty.

Naším prvořadým cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost všech vlastních a zákaznických dat pro bezproblémové zajištění našich podnikatelských aktivit. Touto politikou deklarujeme všem obchodním partnerům, zaměstnancům, veřejné a státní správě a široké veřejnosti schopnost celé společnosti efektivně chránit informace, hmotný i nehmotný majetek vlastní i nám svěřený v souladu s legislativními požadavky s platnou legislativou České republiky i Evropské unie, mezinárodními smlouvami a jinými požadavky na ochranu bezpečnosti informací. K prosazování této politiky je ve společnosti zaveden a rozvíjen systém managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2017.

Zavazujeme se:

V rámci vztahů s dodavateli se dále zavazujeme:

Vedení společnosti podporuje a motivuje zaměstnance k zajištění bezpečnosti informací, a to i nad rámec požadavků platné legislativy. Na základě důsledného zvážení všech dostupných informací a zkušeností iniciuje změny v procesech, činnostech a vztazích se všemi zainteresovanými stranami s cílem dlouhodobě naplňovat deklarovanou strategii společnosti v oblasti informační bezpečnosti.

Tato bezpečnostní politika se vztahuje na všechna pracoviště společnosti INTAX a na všechny naše podnikatelské aktivity a služby.Projednala a přijala Porada vedení
v Praze dne 8. ledna 2018
    © INTAX, spol. s r. o., 2024


Aktualizováno 18. 12. 2023