INTAX, spol. s r. o.
Zoubkova 2154/3
150 00 Praha 5

telefon: +420 222 823 111
e-mail: intax@intax.cz 

Stručné charakteristiky vybraných projektů

Dále uvádíme významné softwarové a technické projekty společnosti vytvořené pro státní správu a další zákazníky – nejprve jen stručné charakteristiky a následně podrobnější popisy.Na začátek stránky

Podrobnější popisy projektů

 

Daňový portál

INTAX se významně podílí na rozvoji Daňového portálu. Prostřednictvím Daňového portálu může poplatník elektronicky komunikovat s daňovou správou. Kromě základních informací (např. informace z Registru plátců DPH) je na Daňovém portálu možné elektronicky podat písemnosti vztahující se k daňovému řízení (např. daňová přiznání či jakoukoliv písemnost adresovanou daňové správě).

Daňový portál však vznikl také proto, aby umožnil poplatníkovi sledovat stav svého osobního daňového účtu ve své daňové informační schránce. O založení daňové informační schránky je možné požádat elektronickým podáním Žádosti o zřízení daňové informační schránky. K získání možnosti nahlížet do daňové informační schránky je třeba požádat elektronickým podáním Přihlášky k nahlížení do daňové informační schránky.

Na začátek stránky

Datové schránky (ISDS)

Společnost INTAX prostřednictvím IBM dodala pro MF ČR aplikační programové vybavení pro komunikaci s informačním systémem datových schránek (ISDS). Výměna dat mezi spisovou službou finančního úřadu a ISDS je založena na standardu webových služeb.

Dodané programové vybavení zahrnuje autentizaci klienta názvem uživatele a heslem anebo komerčním systémovým certifikátem. Dále pak obsahuje implementaci klienta webových služeb pro jednotlivé služby ISDS jako například odeslání datové zprávy (DZ), příjem došlých DZ, zjištění seznamu došlých nebo odchozích DZ atp.

Programové vybavení bylo vytvořeno za použití Apache Axis2 (Apache implementace standardu JAX-WS) v prostředí servletového kontejneru Tomcat 5. Pro účely spisové služby finančního úřadu jsou data oboustranně předávána mezi ISDS a prostředím Informix prostřednictvím síťové komunikace v jazyce C. Řízení komunikace s ISDS vychází z Informix 4GL prostředí.

Na začátek stránky

IS pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) – subsystém exekucí a konkurzů

INTAX zajišťuje dodávku části IS pro ČSSZ řešící oblast exekucí a insolvenčního řízení. Aplikace zajišťuje evidenci dokumentů k jednotlivým exekučním řízením, přidělování zpracování těchto dokumentů jednotlivým pracovníkům, poskytuje podporu pro výpočet srážek a umožňuje dohled nad prováděnými činnostmi. Aplikace je integrována s několika dalšími systémy zákazníka.

Systém je projektován pomocí Enterprise Architect, programován v jazyce Java (s využitím JSF a Hibernate). Jako databázový server je využíván Oracle Database. Java aplikace jsou provozovány na aplikačním serveru JBoss, jako operační systém je využíván Microsoft Windows.

Na začátek stránky

Automatizovaný daňový informační systém (ADIS) pro Generální finanční ředitelství (GFŘ), dříve Ministerstvo financí ČR

ADIS podporuje výkonné a řídicí činnosti při správě a evidenci daní a poplatků v České republice. Je vyvíjen pro Ministerstvo financí ve spolupráci s IBM ČR. Řešení daňového systému zahrnuje analýzu a vývoj na úrovni finančních úřadů, finančních ředitelství a na centrální úrovni Ministerstva financí.

INTAX je jedním z hlavních vývojových pracovišť, zabezpečuje především problematiku celostátních registrů a číselníků, aplikace centrální úrovně, dále oblast datových přenosů mezi jednotlivými úrovněmi a systémové práce. INTAX také řeší přebírání a aplikační zpracování některých registrů a dalších dat vstupujících do systému ADIS z externích zdrojů (např. Evidence obyvatel, Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, Úpadci, Registr motorových vozidel, Jednotné správní doklady). Jednou z vlatností, kterou jsme realizovali v rámci elektronizace státní správy, je zavedení možnosti elektronického podpisu k písemnostem podávaným daňové správě prostřednictvím internetu.

Poskytované služby jsou dostupné na intranetu Ministerstva financí provozovaném na síti FINet v celé ČR. Registr plátců DPH je dostupný na internetu ze stránek Ministerstva financí. Za tento projekt dostalo Ministerstvo financí ocenění Český zavináč za rok 2002. Informace z registru plátců DPH jsou dostupné i uživatelům mobilních telefonů.

Systém ADIS je projektován pomocí CASE nástroje Sparx Enterprise Architect (dříve pomocí SELECT Systems Engineer) a programován v jazycích Informix-4GL a Java (s využitím JSF a Hibernate). Aplikace je provozována na serverech s operačním systémem AIX, databázovým systémem IDS (Informix Database systém) a aplikačním serverem Tomcat.

Na začátek stránky

Systém řízení aplikace (SŘA) projektu ADIS

SŘA je nadstavbou informačního systému ADIS. Řeší problematiku organizace pracovních skupin, vazby mezi garanty a koordinátory na ministerstvu, integračním střediskem, vývojovými pracovišti a koncovým uživatelem. K tomu je využíváno prostředí IBM Notes, které podporuje tvorbu a organizaci dokumentů, jejich výběry a třídění, interaktivní propojení jednotlivých pracovníků v lokální i vzdálené síti pomocí replikací databází údajů, umožňuje řízení přístupových práv, odesílání zpráv na základě událostí atd. Systém SŘA je přístupný pomocí internetového prohlížeče také z intranetu Ministerstva financí.

Mezi hlavní části systému patří:

Na začátek stránky

Informační systém Univerzity Karlovy

INTAX se podílel na vývoji Informačního systému Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o dodávku části IS UK zahrnující analýzu a vytvoření centrální databáze osob, integraci některých existujících systémů UK včetně migrace dat a vytvoření nových webových aplikací zejména pro práci s osobními údaji, pracovně právními vztahy a číselníky. Součástí řešení jsou integrační práce.

Systém byl projektován pomocí Sybase PowerDesigner a programován v jazycích Java (s využitím JSF a Hibernate), PHP a PL/SQL. Jako databázový server je využíván Oracle Database. Java aplikace jsou provozovány na aplikačním serveru Tomcat, jako operační systém je využíván Linux.

Na začátek stránky

Rešeršní systém statistiky zahraničního obchodu (RSRZO) pro Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jedná se o informační systém, který poskytuje uživatelům vybrané informace o zahraničním obchodu České republiky. Pomáhá vyhodnocovat statistická data o dovozu a vývozu, stanovovat trendy, nacházet nová odbytiště, zprostředkovávat kontakty. Systém byl vytvořen pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Řešení se opírá o využití třívrstvé internet/intranet technologie. Jádrem aplikační vrstvy je aplikační server SilverStream/Novell. Databázová vrstva je založena na robustním databázovém serveru Informix. Základem uživatelské části systému RSRZO jsou dynamicky generované HTML aplikace s přístupem ke společné datové základně. Aplikační server SilverStream zajišťuje plně automatické instalování a správu klientských aplikací. Administrace statistické databáze je řešena s využitím obvyklých prostředků pro práci v prostředí UNIX/Informix, především 4GL programů.

Při řešení byl kladen důraz na jednoduchou obsluhu, tj. na poskytnutí maximálního uživatelského komfortu, a také na optimalizaci zpracování. Vývoj probíhal v úzké součinnosti s uživateli.

Na začátek stránky

Online autorizace O.K. karet GE Multiservis

V rámci tohoto projektu byl vytvořen komunikační modul pro online autorizace O.K. karet společnosti GE Multiservis. Modul řeší interface mezi autorizačním centrem MUZO a autorizačním centrem GE MTS.

Systém byl programován v C++ a Oracle PL/SQL na platformě operačního systému UNIX - AIX. Je navržen a implementován tak, že plně splňuje všechny bezpečnostní požadavky GE MTS a MUZO kladené na platební systémy.

Na začátek stránky

Shell Site Communication Project

INTAX ve spolupráci s IBM ČR jako integrátorem řešil komunikační systém, který poskytuje zákazníkům společnosti Shell možnost bezhotovostní platby pomocí platebních bankovních karet VISA, EC/MC a AMEX.

Projekt zahrnoval analýzu existujícího systému provozovaného ve Velké Británii a jeho modifikaci nezbytnou k provozu ve stávajících podmínkách ČR. Systém je projektován pomocí technologie CASE SELECT SE a programován v jazycích C a Informix-4GL na platformě operačního systému UNIX – AIX a v jazyce C na platformě operačního systému OS/2.

Systém je navržen a implementován tak, že zcela splňuje všechny bezpečnostní požadavky autorizačního centra a bankovních domů v ČR.

Na začátek stránky

Systém SALDO STOP pro Siemens Building Technologies

Systém pomáhá sledovat pohledávky zákazníků v centru firmy a umožňuje vytvářet výstupní soubory pro vzdálená pracoviště. Jeho jádrem je databáze Microsoft Access umístěná na firemním serveru, která je zabezpečená pomocí standardních prostředků tohoto produktu. Pro různé skupiny uživatelů systému jsou v databázi definována práva k příslušným částem úlohy.

Vstupní data pro úlohu jsou čerpána z ostatních částí vnitřního informačního systému zákazníka pomocí souborů typu XLS nebo DBF. Po manažerském zpracování dat, které je prováděno v uživatelsky přívětivém prostředí, umožňuje aplikace vytvářet výstupní soubory typu XLS pro další použití na vzdálených pracovištích.

Toto jednoduché řešení bylo zvoleno na požadavek zadavatele proto, aby v maximální míře využívalo produktů Microsoft Office 2000. Oproti původnímu řešení došlo ke zvýšení komfortu obsluhy a k zapracování dalších nových funkcí (např. sledování změn v datech).

    © INTAX, spol. s r. o., 2023


Aktualizováno 16. 2. 2023